JavaScript Operatörler

Javascript dilinde değişkenlere değer atama, matematiksel işlemleri yapmak için bazı simgeler kullanılmaktadır bu simgelere operatör denmektedir. Operatörler iki sayının toplanmasında, matematiksel işlemlerin yapılmasında, karşılaştırma işlemlerinin yapılmasında veya doğruluk kontrol etme işlemlerinde kullanılabilmektedir. 

JavaScript dilinde:

  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Mantıksal Operatörler

olmak üzere 4 farklı operatör türü vardır.

Aritmetik Operatörler

Toplama

+

Çıkarma

-

Çarpma

*

Bölme

/

Mod Alma

%

Arttırma

++

Azaltma

--

Toplama operatörü (+)

Toplama operatörü, Sayısal  ve mantıksal ifadeleri matematiksel olarak toplama işlemi yapmak için kullanılmaktadır. Yani kısaca toplama işlemi yapmak için kullanılır.

JavaScript Toplama Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var sayi1=5;
var sayi2=10;

var toplam=sayi1+sayi2;

document.write(toplam);

</script>

Kodu Çalıştır

Bilgi: + işareti string ifadeleri yan yana yazdırmak içinde kullanılmaktadır.

JavaScript Toplama Operatörü String İfade ile Kullanımı

<script type="text/javascript">

var deger1="Merhaba ";
var deger2="Türkiye";

document.write(deger1+deger2);

</script>

Kodu Çalıştır

Çıkarma operatörü (-)

Çıkarma operatörü, çıkarma işlemi yapmak için kullanılır. Sadece matematiksel işlemlerde kullanılır.

JavaScript Çıkarma Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var sayi1=37;
var sayi2=10;

var cikar=sayi1-sayi2;

document.write(cikar);

</script>

Kodu Çalıştır

Çarpma operatörü(*)

Çarpma operatörü, çarpma işlemi yapmak için kullanılmaktadır.

JavaScript Çarpma Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var sayi1=7;
var sayi2=10;

var carpma=sayi1*sayi2;

document.write(carpma);

</script>

Kodu Çalıştır

Bölme operatörü (/)

Bölme operatörü, bölme işlemi yapmak için kullanılmaktadır.

JavaScript Bölme Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var sayi1=1000;
var sayi2=5;

var bolme=sayi1/sayi2;

document.write(bolme);

</script>

Kodu Çalıştır

Mod operatörü (%)

Mod alma operatörü, bölme işleminde kalanı bulmak için kullanılmaktadır. Bu işlem ile çift sayılar, tek sayılar, üçün katları vs bulunabilmektedir.

JavaScript Mod Alma Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var sayi1=1001;
var sayi2=5;

var modalma=sayi1%sayi2;

document.write(modalma);

</script>

Kodu Çalıştır

Arttırma operatörü (++)

Arttırma operatörü, kısaca sayının değerini 1 arttırmak için kullanılmaktadır. Sayının sonuna ya da başına eklenmesi durumunda sayının değeri 1 artar.

JavaScript Arttırma Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var sayi=36;

sayi++;

document.write(sayi);


</script>

Kodu Çalıştır

Azaltma operatörü (--)

Azaltma operatörü, kısaca sayının değerini 1 azaltmak için kullanılır. Sayının sonuna ya da başına eklenmesi durumunda sayının değeri 1 azalır.

JavaScript Azaltma Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var sayi=100;

sayi--;

document.write(sayi);

</script>

Kodu Çalıştır

Atama Operatörleri

Eşittir

=

Artı Eşit

+=

Eksi Eşit

-=

Çarpı Eşit

*=

Bölü Eşit

/=

 

= operatörü

Eşittir operatörü atama işlemi yapmak için kullanılmaktadır. = operatörü, sağ taraftaki değeri değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır. Yani herhangi bir değişkene değer girdirme işlemi için kullanılır.

JavaScript Eşittir Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var deger=10;

document.write(deger);

</script>

Kodu Çalıştır

+= Operatörü

+= operatörünün sağındaki değerle solundaki değişken değerini toplayıp tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır.

Kısacası:

x+=y   ==> x=x+y şeklindedir.

JavaScript Artı Eşittir Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;

x+=y;

document.write(x);

</script>

Kodu Çalıştır

-= Operatörü

-= operatörünün sağındaki değer ile eşitliğin solundaki değişken değerinden eksilterek tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır.

Kısacası:

x-=y   ==> x=x-y şeklindedir.

JavaScript Eksi Eşittir Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;

x-=y;

document.write(x);

</script>

Kodu Çalıştır

*= Operatörü

*= operatörünün sağındaki değerle solundaki değişken değeri çarpılıp tekrar operatörün solundaki atama işlemi yapmak için kullanılır.

Kısacası:

x*=y   ==> x=x*y şeklindedir.

JavaScript Çarpı Eşittir Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;

x*=y;

document.write(x);

</script>

Kodu Çalıştır

/= Operatörü

/= operatörünün solundaki değişken değerini eşitliğin sağındaki değere bölerek tekrar operatörünü solundaki değişkene atama işlemi yapar.

Kısacası:

x/=y   ==> x=x/y şeklindedir.

JavaScript Bölü Eşittir Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;

x/=y;

document.write(x);

</script>

Kodu Çalıştır

Atama Operatörleri Birlikte Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;

x+=y;

document.write(x);

x-=y;

document.write(x);

x*=y;

document.write(x);


x/=y;

document.write(x);

</script>

Kodu Çalıştır

Karşılaştırma Operatörleri

Küçük

Büyük

Küçük Eşit

<=

Büyük Eşit

>=

Eşit Eşit – Eşit mi?

==

Eşit Değil

!=

En az iki değeri karşılaştırıp sonuç olarak boolean yani true ya da false olarak bir değer üretmek için kullanılır. Akış denetimi yaparken sıklıkla kullanılımaktadır.

JavaScript Küçüktür Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;


document.write(x<y);

</script>

Kodu Çalıştır

JavaScript Büyüktür Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;


document.write(x>y);

</script>

Kodu Çalıştır

JavaScript Küçük Eşit Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;


document.write(x<=y);

</script>

Kodu Çalıştır

JavaScript Büyük Eşit Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;


document.write(x>=y);

</script>

Kodu Çalıştır

JavaScript Eşit Eşit Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;


document.write(x==y);

</script>

Kodu Çalıştır

JavaScript Eşit Değil Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=5;


document.write(x!=y);

</script>

Kodu Çalıştır

Mantıksal Operatörler

Ve

&&

Veya

||

Değil

!

 

VE ( && ) operatörü

Birden fazla koşulu kontrol edeceksek ve tüm koşulların doğru olduğu anda işlem yapmasını istiyorsak ve bağlacını kullanırız.

Tüm koşullar doğru olduğunda true değeri döndürür.

JavaScript  Ve Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=10;
var y=100;

document.write(x>5 && y>99);

</script>

Kodu Çalıştır

VEYA ( || ) operatörü

Birden fazla koşulu kontrol edeceksek ve bu koşullardan herhangi biri doğru olduğu anda işlem yapmasını istiyorsak veya bağlacını kullanırız.

Koşullardan herhangi biri doğru olduğunda true değeri döndürür.

JavaScript Veya Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var a=20;
var b=10;

document.write(a>15 || b<5);

</script>

Kodu Çalıştır

Değil (!) Operatörü

Boolean (True- False) ifadenin tam tersini göstermek istediğimizde değil operatörünü kullanırız.

JavaScript Değil Operatörü Kullanımı

<script type="text/javascript">

var x=16;


document.write(!(x>19));

</script>

Kodu Çalıştır

Önceki Ders: JavaScript Değişkenler Sonraki Ders: JavaScript Veri Girişi