C# Metinsel Metotlar

C# string yani metinlerle işlem yapmak için hazır metotlar bulunmaktadır. Bu metotlara string metotları diğer adıyla metinsel metotlar denmektedir. Metinsel metotlar string sınıfını kullanmaktadır. C# programlama dillerinde kullanılan en çok metinsel metotlar şunlardır:

 • Length
 • ToLower ( )
 • ToUpper ( )
 • Compare( )
 • Concat( )
 • Copy( )
 • Format( )
 • IsNullOrEmpty( )
 • CompareTo ( )
 • Contains( )
 • CopyTo( )
 • EndsWith( )
 • IndexOf( )
 • Insert(int baslangic,string value )
 • LastIndexOf( ) 
 • PadLeft ( )
 • PadRight ( )
 • Remove ( )
 • Replace ( )
 • Split ( )
 • StartsWith ( )
 • Substring ( )

C# Length Metodu

Length metodu string ifadelerde kullanıldığında metnin kaç karakterden oluştuğunu bulmak için kullanılmaktadır. İnt türünde değer döndürmektedir. Örneğin : Azkod kelimesi 5 karakterdir.

C# Length Metodu Kullanımı

int sayi=degisken_ismi.Length;

Örnek:

Ekrana C# dersleri metninin kaç karakterden oluştuğunu yazacaktır.

string metin="C# Dersleri";

int sonuc=metin.Length;

Console.WriteLine(sonuc);

 

C# ToLower Metodu

ToLower metodu string değişken içinde bulunan metnin tamamını küçük harfe dönüştürmek için kullanılmaktadır. 

C# ToLower Metodu Kullanımı

string kucuk_metin=degisken_ismi.ToLower();

 

Örnek:

isim değişkeni içindeki AZKOD yazısını ToLower metodu ile bütün karakterlerini küçük harfe dönüştürerek ekrana azkod yazacaktır.

string isim="AZKOD";

string yeni_metin=isim.ToLower();

Console.WriteLine(yeni_metin);

 

C# ToUpper Metodu

ToLower metodu string değişken içinde bulunan metnin tamamını büyük harfe dönüştürmek için kullanılmaktadır. 

C# ToUpper Metodu Kullanımı

string buyuk_metin=degisken_ismi.ToUpper();

Örnek:

isim değişkeni içindeki azkod yazının ToUpper metodu ile bütün karakterlerini büyük harfe dönüştürerek ekrana AZKOD yazacaktır.

string isim="azkod";

string yeni_metin=isim.ToUpper();

Console.WriteLine(yeni_metin);

 

C# Compare Metodu

Compare metodu türkçe kelime karşılığından da anlaşıldığı üzere karşılaştırma işlemi yapmaktadır. İki string ifadenin karşılaştırılması için kullanılmaktadır. String ifadelerin 1. karakterinden itibaren karakter karakter karşılaştırma işlemi yapar ve buna görede integer(tamsayı) bir değer geri döndürür. Geri dönen değerler:

 • 0 : Geri dönen değer 0 (sıfır) olduğunda iki metin tamamen eşit demektir. (metin1=metin2)
 • 1 : Geri dönen değer 1 (bir) olduğunda birinci metnin karşılaştırılan karakteri diğer karakterden büyük olduğu anlamına gelmektedir. (metin1>metin2)
 • -1 : Geri dönen değer -1 (eksi bir) olduğunda birinci metnin karşılaştırılan karakteri diğer karakterden küçük olduğu anlamına gelmektedir.. (metin1>metin2)

C# Compare Metodu Kullanımı

int sonuc=String.Compare(degisken1,degisken2);

 

Örnek:

string degisken1,degisken2;

degisken1="Azkod";
degisken2="Azkod";

int sonuc=String.Compare(degisken1,degisken2);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

Örnek:

Klavyeden girilen 2 metini karşılaştıran ve çıkan sonuca göre ekrana eşit veya değil yazan C# programının kodunu yazın.

Console.WriteLine("Lütfen karşılaştırılacak 1. metni giriniz");

string metin1= Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Lütfen karşılaştırılacak 2. metni giriniz");

string metin2= Console.ReadLine();

int sonuc=String.Compare(metin1,metin2);

if(sonuc==0)
{
 Console.WriteLine("İki metin birbirine eşit");
}
else
{
 Console.WriteLine("İki metin birbirine eşit DEĞİL");
}

Console.ReadLine();

 

Compare Metodu Büyük-Küçük Harfe Duyarlı-Duyarsız

Compare metodunun büyük küçük harfe duyarlı veya duyarsız olarak yapmak için compare metoduna 3. parametre eklenir ve bu parametre boolean yani true veya false değeridir. Bu değerlerden:

true : 3. parametre olarak true verdiğimizde küçük-büyük harfe duyarsız olacaktır. Örneğin: AZKOD ile azkod kelimelerini eşit kabul edecektir.

false : 3. parametre olarak false verdiğimizde küçük-büyük harfe duyarlı olacaktır. Örneğin: AZKOD ile azkod kelimelerini eşit DEĞİL kabul edecektir.

Kullanımı:

int sonuc= String.Compare(metin1, metin2, büyük-küçük harf duyarlılık parametresi);

//küçük büyük harfe duyarsız
int sonuc= String.Compare(metin1, metin2, true);


//küçük büyük harfe duyarlı
int sonuc= String.Compare(metin1, metin2, false);
Aşağıdaki 2 örneğide çalıştırarak farkı görebilirsiniz.
Örnek 1:
string degisken1,degisken2;

degisken1="AZKOD";
degisken2="Azkod";

int sonuc=String.Compare(degisken1,degisken2,true);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();
Örnek 2:
string degisken1,degisken2;

degisken1="AZKOD";
degisken2="Azkod";

int sonuc=String.Compare(degisken1,degisken2,false);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

C# Concat Metodu

Concat metodu string ifadeleri kısaca birleştirmek için kullanılan metod'dur. Verilen ifadeleri ard arda ekler ve geriye string olarak değer döndürmektedir. 

C# Concat Metodu Kullanımı

string sonuc=String.Concat(Parametre Listesi);

Örnek:

string y1="C# ";
string y2="Dersleri";

string sonuc=String.Concat(y1,y2);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

Örnek:

string m1="C# ";
string ym2="Dersleri";
int sayi=37;


string sonuc=String.Concat(m1,m2,sayi);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

C# Copy Metodu

Copy metodu ismindende anlaşıldığı üzere kopyalama işlemi yapmaktadır. Copy metodu string olarak verilen metni kopyalama işlemi yapmak ve yeni değişkene atamak için kullanılır.

C# Copy Metodu Kullanımı

string kopya_metin=String.Copy(metin);

Örnek:

string ders_ismi="C# Dersleri";

string kopya_metin=String.Copy(metin);

Console.WriteLine("Metnin kopyası :"+kopya_metin);

Console.ReadLine();

 

C# Format Metodu

Format metodu string ifadeleri belirli bir biçimde belirli bir standartta yazdırılması istendiğinde kullanılan metod'dur. Format metodu geriye string değeri döndürmektedir.

C# Format Metodu Kullanımı

String.Format("{0,soldan_kaç_boşluk_olacağı}", 15);

Kullanım Yöntemleri:

Yöntem1:
String.Format("{0,4}", 37);
//ekrana soldan 2 boşluk bırakır ve 37 yazar
//37sayısı ile birlike toplam 4 karakterden oluşur
// 37 

Yöntem 2:
String.Format("{0:0000}", 37);
//0037 yazar.
Yöntem 3:
String.Format("{0:(###) ### ## ##}", 1234567890)
//ekrana telefon formatlı şekilde yazdırmak için kullanılır
//(123) 456 78 90
Yöntem 4:
String.Format("{0:(###)-###-##-##}", 1234567890)
//ekrana telefon formatlı şekilde yazdırmak için kullanılır
//(123)-456-78-90

Format metodunun daha çok kullanım şekli bulunmaktadır.

 

C# IsNullOrEmpty Metodu

IsNullOrEmpty metodu string ifadenin içinin boş olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Geriye boolean değer döndürmektedir. Bu değerlerden :

 • true : true gelirse string ifadenin içi boş demektir.
 • false : false gelirse string ifadenin içi dolu demek yani içinde herhangi bir metin var demektir.

C# IsNullOrEmpty Metodu Kullanımı

bool sonuc=String.IsNullOrEmpty(metin);

Örnek:

string metin="AZKOD";

bool sonuc=String.IsNullOrEmpty(metin);

if(sonuc==true)
{
 Console.WriteLine("Metin isimli değişkenin içi boş");
}
else
{
 Console.WriteLine("Metin isimli değişkenin içinde veri bulunmaktadır.");
}

Console.ReadLine();

 

C# CompareTo Metodu

CompareTo metodu isminden de anlaşıldığı üzere karşılaştırma işlemi yapmaktadır. Üst kısımda string sınıf ile çağırılan compare metoduna benzemektedir aradaki fark compare metodu string sınıf ile çağırılıyordu, compareTo metodu ise string ifade ile çağrılmaktadır. Metod kullanım şekline bakınca daha iyi anlayacaksınız. CompareTo metodunda karşılaştırılacak metinler karakter karakter karşılaştırılmaktadır.

Buna göre geri dönen değerler:

 • 0 : Geri dönen değer 0 (sıfır) olduğunda iki metin tamamen eşit demektir. (metin1=metin2)
 • 1 : Geri dönen değer 1 (bir) olduğunda birinci metnin karşılaştırılan karakteri diğer karakterden büyük olduğu anlamına gelmektedir. (metin1>metin2)
 • -1 : Geri dönen değer -1 (eksi bir) olduğunda birinci metnin karşılaştırılan karakteri diğer karakterden küçük olduğu anlamına gelmektedir.. (metin1>metin2)

C# CompareTo Metodu Kullanımı

int sonuc=metin1.CompareTo(metin2);

Örnek:

string yazi1,yazi2;

yazi1="Azkod";
yazi2="Dersler";

int sonuc=yazi1.Compare(yazi2);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

C# Contains Metodu

Contains metodu string ifade içerisinde karakter veya metin aramak için kullanılmaktadır. Geriye boolean bir değer döndürmektedir. Değer true gelirse aranan karakter veya metin string ifadede bulunmakta, false gelirse aranan karakter veya metin string ifadenin içinde yok demektir.

C# Contains Metodu Kullanımı

bool sonuc=icerik.Contains(aranan_metin_veya_karakter);
Örnek:
string icerik="Azkod ile Kodlama Dersleri";

string aranan_metin="Ders";

bool sonuc=icerik.Contains(aranan_metin);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

C# CopyTo Metodu

CopyTo metodu string ifade içerisinden char türündeki diziye belirtilen konumdan belirtilen sayıda karakter kopyalamak için kullanılmaktadır. CopyTo metodu kullanılması için bilinmesi gereken4 parametre bulunmaktadır. Bunlar :

 • Başlangıç indeksi : String ifade içerisinden hangi karakterden itibaren kopyalanacağını belirlemek için kullanılmaktadır.
 • Char türünde dizi : CopyTo metodu ile hangi dizinin içine kopyalanacağını belirtmek için dizi ismi yazılır.
 • Hedef Başlangıç İndeksi : Dizinin içerisine kaçıncı indeksten yani sıradan kopyalama işlemi yapacağı belirlenir.
 • Kopyalanacak karakter sayısı : String ifade içerisinden kaç karakter kopyalanacağını belirlemek için kullanılmaktadır.

C# CopyTo Metodu Kullanımı

metin.CopyTo(başlangıç_indeksi, char_türünde_dizi, hedef_başlangıç_indeksi, kopyalanacak_karakter_sayısı);

Örnek:

string metin="Azkod Dersleri";

char[] karakterler={"c","#","a","z","k","o","d"};
//dizi içerisine veri atarken tek tırnak kullanınız.

metin.CopyTo(6, karakterler, 2, 3);
//kopyalacağı kelime Ders kelimesidir.

 

C# EndsWith Metodu

Endswith metodu herhangi bir metnin verilen bir karakter veya metin ile bitip bitmediğini kontrol etmek için kullanılmaktadır. String olarak verilen metnin ne ile bitip bitmediğini kontrol etmek için kullanılmaktadır. Geriye boolean değer döndürmektedir. Bu değerlerden:

 • true : Geriye dönen değer true ise metin verilen karakter veya metin ile bitmektedir.
 • false : Geriye dönen değer false ise metin verilen karakter veya metin ile bitmemektedir.

C# EndsWith Metodu Kullanımı

bool sonuc=metin.EndsWith(kontrol_edilen_karakter_veya_metin);

Örnek:

string isim="Azkod ile Kodlama Dersleri";

string aranan="Dersleri";

bool sonuc=isim.EndsWith(aranan);

if(sonuc==true)
{
 Console.WriteLine("İsim adlı değişken aranan değişkeni içerisindeki Dersleri kelimesi ile bitmektedir. ");
}
else
{
 Console.WriteLine("İsim adlı değişken aranan değişkeni içerisindeki Dersleri kelimesi ile bitmemektedir. ");
}

Console.ReadLine();

 

C# IndexOf Metodu

İndexOf metodunun 4 farklı kullanım şekli vardır. Bunlar:

 1. IndexOf(Char)
 2. IndexOf(String)
 3. IndexOf(Char degisken_ismi, int başlangıç_sayısı)
 4. IndexOf(String degisken_ismi, int başlangıç_sayısı)

sırasıyla bunların ne işe yaradığı ve kullanım şekilleri hakkında bilgi verelim.

Bilgi: Karakter veya metni ararken dizilerde olduğu gibi indeksin 0'dan başlayarak aradığını unutmayalım.

IndexOf(Char) 

String ifade içerisinde aranan karakter var ise karakterin bulunduğu ilk indeksi geriye döndürmektedir. Birden fazla aynı karakterden olsa bile ilk bulduğu indeksi döndürmektedir. Eğer aranan karakter metnin içinde bulunmazsa geriye -1 değeri döndürmektedir. 

IndexOf(Char) Kullanımı

int sonuc=metin.IndexOf(char karakter);
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama dersleri";

int sonuc=metin.IndexOf("k");

Console.WriteLine(sonuc);

 

IndexOf(String)

String ifade içerisinde aranan metin var ise metnin bulunduğu ilk karakterin indeksini geriye döndürmektedir. Eğer aranan kelime metnin içinde bulunmazsa geriye -1 değeri döndürmektedir. 

IndexOf(String) Kullanımı

int sonuc=metin.IndexOf(string aranan_kelime);
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama dersleri";

string aranan="ders";

int sonuc=metin.IndexOf(aranan);

Console.WriteLine(sonuc);

 

IndexOf(Char degisken_ismi, int başlangıç_sayısı)

String ifade içerisinde parametre olarak verilen başlangıç sayısından itibaren parametre olan karakteri arayarak geriye bulunan ilk karakterin indeksini döndürmektedir. Eğer aranan karakteri başlangıç sayısından itibaren metin içerisinde bulamazsa geriye -1 değeri döndürmektedir.

IndexOf(Char degisken_ismi, int başlangıç_sayısı) Kullanımı

int sonuc=metin.IndexOf(char aranan_karakter, int baslangic_sayisi);
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama dersleri";

int sonuc=metin.IndexOf("k",5);

Console.WriteLine(sonuc);

 

IndexOf(String degisken_ismi, int başlangıç_sayısı)

String ifade içerisinde parametre olarak verilen başlangıç sayısından itibaren parametre olarak verilen metni arayarak geriye metni bulduğunda metnin ilk karakter indeksini döndürmektedir. Eğer aranan metni başlangıç sayısından itibaren metin içerisinde bulamazsa geriye -1 değeri döndürmektedir.

IndexOf(Char degisken_ismi, int başlangıç_sayısı) Kullanımı

int sonuc=metin.IndexOf(string aranan_kelime, int baslangic_sayisi);
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama dersleri";

string aranan="kod"

int sonuc=metin.IndexOf(aranan,4);

Console.WriteLine(sonuc);

 

C# Insert Metodu

İnsert metodunda string ifade de belirtilen başlangıç parametresine yeni metin eklemek için kullanılmaktadır. Geriye string türünde metin eklendikten sonra yeni metni döndürmektedir. 

C# Insert Metodu Kullanımı

string yeni_metin=metin.Insert(int baslangic_sayisi, string eklenecek_metin);

Örnek:

string "Azkod Dersleri";

string eklenecek="C#";

string yeni_metin=metin.Insert(6,eklenecek);

Console.WriteLine(yeni_metin);
//Ekrana Akod C# Dersleri yazacaktır.

Console.ReadLine();

 

C# LastIndexOf Metodu

LastIndexOf metodu IndexOf metoduna benzemektedir. LastIndexOf metodunun 4 farklı kullanım şekli vardır. Bunlar:

 1. LastIndexOf(Char)
 2. LastIndexOf(String)
 3. LastIndexOf(Char degisken_ismi, int başlangıç_sayısı)
 4. LastIndexOf(String degisken_ismi, int başlangıç_sayısı)

sırasıyla bunların ne işe yaradığı ve kullanım şekilleri hakkında bilgi verelim.

Bilgi: Karakter veya metni ararken dizilerde olduğu gibi indeksin 0'dan başlayarak aradığını unutmayalım.

LastIndexOf(Char) 

String ifade içerisinde aranan karakter var ise karakterin bulunduğu son indeksi geriye döndürmektedir. Birden fazla aynı karakterden olsa bile son bulduğu indeksi döndürmektedir. Eğer aranan karakter metnin içinde bulunmazsa geriye -1 değeri döndürmektedir. 

LastIndexOf(Char) Kullanımı

int sonuc=metin.LastIndexOf(char karakter);
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama dersleri";

int sonuc=metin.LastIndexOf("k");

Console.WriteLine(sonuc);

 

LastIndexOf(String)

String ifade içerisinde aranan metin var ise en son bulduğu metnin (aranan kelime ya da cümle birden fazla olursa son bulduğunun) bulunduğu ilk karakterin indeksini geriye döndürmektedir. Eğer aranan kelime metnin içinde bulunmazsa geriye -1 değeri döndürmektedir. 

LastIndexOf(String) Kullanımı

int sonuc=metin.LastIndexOf(string aranan_kelime);
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama dersleri";

string aranan="ders";

int sonuc=metin.LastIndexOf(aranan);

Console.WriteLine(sonuc);

 

LastIndexOf(Char degisken_ismi, int başlangıç_sayısı)

String ifade içerisinde parametre olarak verilen başlangıç sayısından itibaren parametre olan karakteri arayarak geriye bulunan son karakterin indeksini döndürmektedir. Eğer aranan karakteri başlangıç sayısından itibaren metin içerisinde bulamazsa geriye -1 değeri döndürmektedir.

LastIndexOf(Char degisken_ismi, int başlangıç_sayısı) Kullanımı

int sonuc=metin.LastIndexOf(char aranan_karakter, int baslangic_sayisi);
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama dersleri";

int sonuc=metin.LastIndexOf("k",5);

Console.WriteLine(sonuc);

 

LastIndexOf(String degisken_ismi, int başlangıç_sayısı)

String ifade içerisinde parametre olarak verilen başlangıç sayısından itibaren parametre olarak verilen metni arayarak geriye metni bulduğunda (metinde aynısından var ise son bulduğu metnin) metnin ilk karakter indeksini döndürmektedir. Eğer aranan metni başlangıç sayısından itibaren metin içerisinde bulamazsa geriye -1 değeri döndürmektedir.

LastIndexOf(Char degisken_ismi, int başlangıç_sayısı) Kullanımı

int sonuc=metin.LastIndexOf(string aranan_kelime, int baslangic_sayisi);
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama dersleri";

string aranan="kod";

int sonuc=metin.LastIndexOf(aranan,4);

Console.WriteLine(sonuc);

 

C# PadLeft Metodu

PadLeft metodunun 2 farklı kullanım şekli bulunmaktadır. Bunlar:

 • PadLeft(int bosluk_sayisi)
 • PadLeft(int bosluk_sayisi, char karakter)

PadLeft(int değer)

PadLeft metodunda tam sayı ile değer girdirildiğinde soldan kaç karakter boşluk bırakılacağını belirlemek için kullanılmaktadır. Metin bu şekilde soldan boşluk bırakılarak sağ tarafa yaklaştırılmış olur.  String olarak oluşturulan yeni metni geri döndürmektedir.

PadLeft(int bosluk_sayisi) Kullanımı

string yeni_metin=metin.PadLeft(bosluk_sayisi);
Örnek:
string metin="Azkod ile Kodlama Dersleri";

string yeni_metin=metin.PadLeft(5);

Console.WriteLine(yeni_metin);

//Ekrana
//   Azkod ile Kodlama Dersleri 
//yazacaktır.

Console.ReadLine();

 

PadLeft(int bosluk_sayisi, char karakter) 

PadLeft metodunun bu kullanımında önceki kullanımda sayısını belirlediğimiz boşluk bırakıyorduk, bu kullanımda ise boşluk yerine verilen karakteri bırakmak için kullanılmaktadır. Yukarıdaki  metoddan farkı boşluk yerine belirlediğimiz herhangi bir karakteri kullanmasıdır.

PadLeft(int bosluk_sayisi, char karakter) Kullanımı

string yeni_metin=metin.PadLeft(int bosluk_sayisi,char karakter);
Örnek:
string metin="Azkod ile Kodlama Dersleri";

char karakter="-";

string yeni_metin=metin.PadLeft(10,karakter);

Console.WriteLine(yeni_metin);

//Ekrana
//----------Azkod ile Kodlama Dersleri 
//yazacaktır.

Console.ReadLine();

 

C# PadRight Metodu

PadRight metodunun 2 farklı kullanım şekli bulunmaktadır. Bunlar:

 • PadRight (int bosluk_sayisi)
 • PadRight (int bosluk_sayisi, char karakter)

PadRight (int değer)

PadRight metodunda tam sayı ile değer girdirildiğinde metnin sağından kaç karakter boşluk bırakılacağını belirlemek için kullanılmaktadır. String olarak oluşturulan yeni metni geri döndürmektedir.

PadRight (int bosluk_sayisi) Kullanımı

string yeni_metin=metin.PadRight(bosluk_sayisi);
Örnek:
string metin="Azkod";

string metin2="ile Dersler";

string y_metin1=metin1.PadRight(15);

Console.WriteLine(y_metin1+metin2);

//Ekrana
//   Azkod        ile Dersleri 
//yazacaktır.

Console.ReadLine();

 

PadRight(int bosluk_sayisi, char karakter) 

PadRight metodunun bu kullanımında önceki kullanımda sayısını belirlediğimiz boşluk bırakıyorduk, bu kullanımda ise boşluk yerine verilen karakteri bırakmak için kullanılmaktadır. Yukarıdaki  metoddan farkı boşluk yerine belirlediğimiz herhangi bir karakteri kullanmasıdır.

PadRight(int bosluk_sayisi, char karakter) Kullanımı

string yeni_metin=metin.PadRight(int bosluk_sayisi,char karakter);
Örnek:
string metin="Azkod ile";

string metin2="C# Dersleri";

char karakter="*";

string yeni_metin=metin1.PadRight(10,karakter);

Console.WriteLine(yeni_metin+metin2);

//Ekrana
//----------Azkod ile**********C# Dersleri 
//yazacaktır.

Console.ReadLine();

 

C# Remove Metodu

Remove metodunun iki farklı kullanma yöntemi bulunmaktadır. Bunlar:

 • Remove (int baslangıç_sayısı)
 • Remove (int baslangıç_sayısı, int kaç_adet_silineceği)

Remove (int baslangıç_sayısı)

Remove metodu, birlikte kullanıldığı string ifadenin kaçıncı indeksinden başlayarak sonuna kadar silmesini istediğimizde bu metot kullanılmaktadır. Örneğin: 5. indeksten başlayarak metnin sonuna kadar siler.

Remove (int baslangıç_sayısı) Kullanımı

string yeni_metin=metin.Remove(int baslangıç_sayısı)
Örnek:
string metin="Azkod ile kodlama";

string yeni_metin=metin.Remove(5);

Console.WriteLine(yeni_metin);

Console.ReadLine();

 

Remove (int baslangıç_sayısı, int kaç_adet_silineceği)

Remove metodunun iki parametreli yönteminde birlikte kullanıldığı string ifadenin kaçıncı indeksinden başlayarak kaç adet silmesini istediğimizde bu metot kullanılmaktadır. Örneğin: 5. indeksten başlayarak 3 karakter silme işlemi yapar.

Remove (int baslangıç_sayısı, int kaç_adet_silineceği) Kullanımı

string yeni_metin=metin.Remove(int baslangıç_sayısı, int adet)
Örnek:
string metin="Azkod ile Dersleri";

string yeni_metin=metin.Remove(6,3);

Console.WriteLine(yeni_metin);

//Ekrana Azkod Dersleri yazacaktır.

Console.ReadLine();

 

C# Replace Metodu

Replace metodu değiştirmek demektir. İki farklı kullanım yöntemi bulunmaktadır. Bunlar:

 • Replace(char eski_karakter, char yeni_karakter)
 • Replace(string eski_kelime, char yeni_kelime)

Replace(char eski_karakter, char yeni_karakter)

Replace metodunde string metin içindeki eski karakteri bulup yeni karakterle değiştirmek için kullanılmaktadır.

Replace(char eski_karakter, char yeni_karakter) Kullanımı

string degistirilmis_metin=Replace(char eski_karakter, char yeni_karakter)
Örnek:
string metin="C#* Dersleri";

string degistirilmis_metin=Replace("*", "");

Console.WriteLine(degistirilmis_metin);

Console.ReadLine();

 

Replace(string eski_kelime, char yeni_kelime)

Replace metodunun bu kullanımında string metin içindeki eski kelime ya da cümleyi bulup yeni kelime yada cümle ile değiştirmek için kullanılmaktadır. Aslında pek bir fark yoktur.

Replace(string eski_kelime, char yeni_kelime) Kullanımı

string degistirilmis_metin=Replace(string eski_kelime, string yeni_kelime)
Örnek:
string metin="Merhaba Azkod";

string degistirilmis_metin=Replace("Azkod", "TÜRKİYE");

Console.WriteLine(degistirilmis_metin);

Console.ReadLine();

 

C# Split Metodu

Split metodu string bir metni belirtilen şarta göre parçalayarak dizi içerisine atmak için kullanılmaktadır. Örneğin: Boşluk olduğunda metin içindeki verileri dizi içerisine at. Bu metot en çok işinize yarayan metotlardan biridir.

C# Split Metodu Kullanımı

string[] dizi_ismi=metin.Split(char karakter);

Örnek:

string metin="Azkod ile programlama dersleri";

string[] dizi=metin.Split(" ");

 

C# StartsWith Metodu

StartsWith metodu herhangi bir metnin verilen bir karakter veya metin ile başlayıp başlamadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır. String olarak verilen metnin ne ile başladığını kontrol etmek için kullanılmaktadır. Geriye boolean değer döndürmektedir. Bu değerlerden:

 • true : Geriye dönen değer true ise metin verilen karakter veya metin ile başlamaktadır..
 • false : Geriye dönen değer false ise metin verilen karakter veya metin ile başlamamaktadır..

C# StartsWith Metodu Kullanımı

bool sonuc=metin.StartsWith(kontrol_edilen_karakter_veya_metin);

Örnek:

string isim="Azkod ile Kodlama Dersleri";

string aranan="Azkod";

bool sonuc=isim.StartsWith(aranan);

if(sonuc==true)
{
 Console.WriteLine("İsim adlı değişken aranan değişkeni içerisindeki Azkod kelimesi ile başlamaktadır. ");
}
else
{
 Console.WriteLine("İsim adlı değişken aranan değişkeni içerisindeki Azkod kelimesi ile başlamamaktadır. ");
}

Console.ReadLine();

 

C# Substring Metodu

Substring metodunun iki farklı kullanım yöntemi bulunmaktadır. Bunlar:

 • Substring(int başlangıç_indeksi)
 • Substring(int başlangıç_indeksi, int adet)

Substring(int başlangıç_indeksi)

Substring metodunun bu yöntemi belirli bir başlangıç indeksinden itibaren metnin sonuna kadar alır ve yeni bir değişkene atamak için kullanılmaktadır.

Substring(int başlangıç_indeksi) Kullanımı

string yeni_metin=metin.Substring(int başlangıç_indeksi);
Örnek:
string metin="C# dersleri";

string yeni_metin=metin.Substring(2);

Console.WriteLine(yeni_metin);
//ekrana dersleri yazar.

Console.ReadLine();

 

Substring(int başlangıç_indeksi, int adet)

Substring metodunun bu yöntemi belirli bir başlangıç indeksinden itibaren belirtilen adet kadar karakter alır ve yeni bir değişkene atamak için kullanılmaktadır.

Substring(int başlangıç_indeksi, int adet) Kullanımı

string yeni_metin=metin.Substring(int başlangıç_indeksi, int adet);
Örnek:
string metin="C# dersleri";

string yeni_metin=metin.Substring(3,4);

Console.WriteLine(yeni_metin);
//ekrana ders yazar.

Console.ReadLine();

 

Önceki Ders: C# Metotlar Sonraki Ders: C# Matematiksel Metotlar